მიმართულებები:

ბათუმი

თბილისი

TIAG ® – დამოუკიდებელი სააღრიცხვო ფირმების მსოფლიო ალიანსიFEC არის TIAG -ის (ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო ჯგუფის) წევრი, ის წარმოადგენს გლობალური ალიანსის დამოუკიდებელი ბუღალტრული აღრიცხვის ფირმების ერთობლიობას, რომლებიც სთავაზობენ კლიენტებს საბუღალტრო აღრიცხვის მომსახურების სრულ სპექტრს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

TIAG–ს წევრების შერჩევა ხდება ყურადღებით, მათი პროფესიული კომპეტენციის გათვალისწინებით, კლიენტთა მომსახურების ერთგულების, ბიზნეს საზოგადოებაში რეპუტაციისა და არსებული წევრების რეკომენდაციების საფუძველზე. TIAG– ის წევრები კეთილსინდისიერი, ღირებულებებზე ორიენტირებული საბუღალტრო აღრიცხვის ფირმებია, რომლების სრულფასოვნად იცნობენ ადგილობრივ ბაზარს და აქვთ შესაბამისი გამოცდილება.

ხარისხის მიმართ ერთგულება


უმაღლესი ხარისხის შესანარჩუნებლად, TIAG– ის ყველა ფირმას საერთო მიზნები და სტანდარტები აერთიანებთ, მათ შორის:

• შესანიშნავი, დროული და ეფექტური ბუღალტრული მომსახურების გაწევა
• მჭიდრო ურთიერთობების განვითარება და შენარჩუნება კლიენტებთან, რომლებიც თავისმხრივ გაღრმავებულია ალიანსის წევრებს შორის გაზიარებული საერთაშორისო რესურსებით
• კლიენტებთან ღია და თავისუფალი კომუნიკაცია პროფესიული ჩართულობისა და ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით